Wellant mavo heeft aandacht voor de individuele ontwikkeling van alle leerlingen. We willen zo veel mogelijk leerlingen laten deelnemen aan het onderwijs en zorgen dat zij het diploma halen dat bij hen past. Als er extra aandacht of hulp nodig, zoeken we samen naar een oplossing. 

 

Zorg en advies team (ZAT) 

Als je hulp nodig hebt, bespreek je dit met je mentor of vertrouwenspersoon. Zij kunnen via de coördinator onderwijsondersteuning de hulp inroepen van het ZAT. Het ZAT bestaat uit experts met kennis van verschillende gebieden. In het ZAT zit bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een jeugdarts, een medewerker van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de leerplichtambtenaar. 

 

Passend onderwijs 

Alle regio's hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de regio waar de school onder valt, voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende school moet zoeken. 

Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld waarin is aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden. Indien jij ondersteuning nodig hebt die niet onder de reguliere ondersteuning van de school valt, dan zal de school in overleg met jou en je ouders nagaan of de 

ondersteuning alsnog geboden kan worden, of dat je op een andere school beter tot je recht zult komen. De school die bij jou past biedt een passend onderwijsprogramma en de begeleiding die jij daarbij nodig hebt. 

 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 

Wellant mavo doet er alles aan om je te motiveren en je te begeleiden tijdens je schooltijd. Zodat jij en je ouders straks trots kunnen zijn als je jouw diploma op zak hebt. Toch gaat het soms niet goed en verlaat een leerling de school zonder diploma. Wellant mavo probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal voortijdig schoolverlaters te beperken. In de schoolgids van de locatie vind je hierover meer informatie. 

 

Dyslexie en dyscalculie 

Heb je moeite met het aanleren en toepassen van lezen en schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Heb je problemen met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde? Dan heb je misschien dyscalculie. 

Voor ons is het belangrijk te weten of je dit hebt. Want dan kunnen we je zo goed mogelijk helpen. 

 

Als je een deskundigenverklaring hebt, waarin staat dat je inderdaad dyslexie of dyscalculie hebt, kunnen we je bijvoorbeeld extra tijd te geven bij toetsen en examens, of door teksten in grote letters af te drukken. We hebben ook speciale software beschikbaar die ondersteunt bij dyslexie. Deze software kan ook helpen voor leerlingen die moeite hebben met het leren van vreemde talen. Wil je meer informatie hierover, dan kun je dit op school vragen. 

Faalangst 

Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dit is angst voor dat het misgaat. Je hebt hier misschien last van als er iets van je wordt verwacht. Bijvoorbeeld een proefwerk op school, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. We helpen je daarmee om te gaan.