Een goede en veilige school 

Alle leerlingen, jij ook, hebben recht op een veilige, sociale en prettige leeromgeving. Daar werken we samen aan. Wellant mavo doet al het mogelijke om pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie te voorkomen. Om dit te bereiken hebben wij regels en voorschriften, waaronder een antipestprotocol, opgesteld waarin staat hoe we positief met elkaar omgaan. 

Er is een aanspreekpunt binnen de school waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Deze persoon coördineert ook het pestbeleid op de school. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Deze meldcode helpt medewerkers van de school om goed te reageren wanneer zij vermoeden dat het bij jou of bij een andere leerling niet zo goed gaat thuis. Alle scholen zijn verplicht deze meldcode te gebruiken wanneer zij vermoeden dat er bij een leerling thuis geweld, verwaarlozing 

en/of misbruik plaatsvindt. 

 

Leerlingstatuut 

Wellantcollege heeft een leerlingstatuut vastgesteld waarin de ‘algemene klachtenregeling’ en de klachtenregeling ‘ongewenst gedrag’ zijn opgenomen. Deze vind je hier. 

 

Examenreglement 

In het examenreglement staat beschreven wat de regels van het examen zijn en wat jouw rechten en plichten zijn. Klik hier om het huidige examenreglement te bekijken.